Je quickscan snel geregeld

Voorkom vertraging, plan je quickscan!

We maken het vaker mee: het bouwplan is klaar, het werk kan beginnen, maar…. geen vergunning! De omgevingsvergunning wordt nog niet afgegeven, omdat geen quickscan is uitgevoerd. En dus loopt het plan vertraging op. Zeker als uit de quickscan blijkt dat aanvullende maatregelen of nader onderzoek nodig is om geen conflict te krijgen met de Wet natuurbescherming. Zoals bijvoorbeeld nader onderzoek naar vleermuizen. Conform het protocol zijn hiervoor vaak vijf onderzoekrondes nodig, tussen half mei en half oktober. Dus ons advies: plan tijdig je quickscan en houd er rekening mee dat mogelijk nog een vervolgonderzoek moet plaatsvinden.

Noordkop Groen regelt het graag voor je.
Wij werken volgens een vast stappenplan:

Literatuurstudie
op basis van o.a. de verspreidingsatlassen, de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en regionale of lokale data over verspreidingsgegevens in het plangebied.

Veldonderzoek
Onze ecoloog bezoekt het gebied en bekijkt ter plaatse welke soorten er zitten of zouden kunnen voorkomen. Daarnaast bekijkt hij welke functie het plangebied heeft voor de betreffende beschermde soorten.

Omschrijving
van de werkzaamheden. In de quickscan moet exact en helder omschreven staan welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wanneer.

Effectbeoordeling
Op basis van het veld- en literatuuronderzoek schatten wij in wat de effecten van de werkzaamheden zijn op de beschermde soorten in het gebied.

Effectbeoordeling
Op basis van het veld- en literatuuronderzoek schatten wij in wat de effecten van de werkzaamheden zijn op de beschermde soorten in het gebied.

Toetsing aan de Wet natuurbescherming
De ingeschatte/te verwachten effecten uit de beoordeling worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. In de beschrijving geven wij aan met welke wetartikelen de plannen conflicteren. Verder wordt omschreven welk onderdeel van de werkzaamheden effect heeft op welke soort, of welke functie nadeel ondervindt van het werk.

Conclusie en aanbevelingen
Zijn er geen conflicten met de Wet natuurbescherming? Dan volstaat de quickscan en kan de omgevingsvergunning worden afgegeven. In sommige gevallen is vervolgonderzoek nodig of moeten mitigerende maatregelen worden genomen om binnen de wettelijke kaders te kunnen blijven. In onze aanbevelingen beschrijven we de noodzakelijke of wenselijke vervolgstappen.

Op de pagina ecologie vind je meer informatie over mogelijke vervolgonderzoeken.

Image

Voorkom vertraging! Regel nu een Quickscan

Neem dan nu contact met ons op!

Noordkop Groen is opgericht door Martin de Jong, geboren en getogen aan de kust van Noord-Holland en al tientallen jaren actief in de Noordkop en op Texel. De ecologische experts van Noordkop Groen kennen het werkgebied goed en kunnen op basis van kennis en ervaring snel inschatten wat er nodig is voor het verkrijgen van een ontheffing. Noordkop Groen is kandidaat-lid van het Netwerk Groene Bureaus en werkt al volgens de protocollen en richtlijnen van deze brancheorganisatie.

  • Specialisten met brede expertise
  • Veel ervaring met veldonderzoek en monitoring
  • Snelle dienstverlening
  • Aantrekkelijke, transparante tarieven
  • Gedegen rapportages en adviezen

Nieuwsgierig naar ons? We maken graag kennis met je!

Image

Vestiging Den Helder:
Van Galenstraat 131 (kantoor)
1782 EZ Den Helder

Vestiging Texel:
Spinbaan 12C (opslag)
1791 MC Den Burg