Van quickscan tot uitvoerige flora- & faunarapportage

Wat wij voor je kunnen doen

Natuur en landschap staan onder druk van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de balans goed blijft. In deze veranderende wereld verandert onze dienstverlening mee. We zijn goed op de hoogte van de relevante wetgeving en houden de veranderende juridische kaders goed in de gaten. Noordkop Groen is een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau. Je kunt erop vertrouwen dat onze onderzoeken en rapportages zijn gericht op een succesvolle en correcte toetsing voor het verkrijgen van vergunningen of ontheffingen.

Onze diensten

Klik op onderstaande titels voor meer informatie:

Quickscan
Natuurtoets
Voortoets & passende beoordeling Natura 2000
Monitoring vogelsoorten
Advisering en uitvoering mitigerende maatregelen
Opstellen ecologisch werkprotocol
Ecologische begeleiding tijdens uitvoering project
Vervolgonderzoek diverse soortgroepen
Aerius calculatie

Quickscan

Als je wil slopen of bouwen, dan krijg je te maken met de Wet natuurbescherming. Je moet kunnen aantonen of en hoe je bouwactiviteiten effect kunnen hebben op de beschermde flora en fauna. Dat kan in aanvang met een oriënterend ecologisch onderzoek, oftewel een quickscan.

Bij een quickscan, ook wel ecologische quickscan, quickscan flora en fauna, of quickscan Wet natuurbescherming genoemd, wordt in kaart gebracht welke beschermde dieren en planten kunnen voorkomen in of rond de bouwplaats. Zo wordt duidelijk voor welke beschermde soorten je plannen een effect kunnen hebben en daardoor kunnen leiden tot een conflict met de Wet natuurbescherming.

Een quickscan is meestal een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning.
Naast een bronnenonderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten, doen wij ook onderzoek ter plaatse, bijvoorbeeld door te zoeken naar sporen of rust- of verblijfplaatsen die duiden op de aanwezigheid van specifieke soorten. En we baseren ons op bestaande onderzoeken en soortenregisters van het onderzoeksgebied.

Vaak is de quickscan voldoende, maar soms is aanvullend onderzoek nodig en moeten mitigerende maatregelen worden genomen om de negatieve effecten te verminderen of weg te nemen.

Natuurtoets

De natuurtoets is in feite een verzamelbegrip. In de natuurtoets wordt vastgesteld of de beschermde soorten of habitats in Natura 2000-gebieden nadelige gevolgen ondervinden van de bouwactiviteit of strijdig zijn met de Wnb. De quickscan, nader onderzoek, voortoets, passende beoordeling Natura 2000 of een Aerius-berekening kunnen, meestal in een combinatie, onderdeel zijn van een natuurtoets.

De natuurtoets moet altijd voor aanvang van de werkzaamheden plaatsvinden. Let er dus op dat je ons tijdig inschakelt, zodat er voldoende tijd overblijft om je plannen aan te passen aan de gestelde eisen of mitigerende maatregelen te nemen. De uitkomst van de natuurtoets bepaalt of het nodig is om een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aan te vragen.

TCA: Geen tijd te verliezen? Bel nu om een natuurtoets of quickscan in te plannen!

Voortoets & passende beoordeling Natura 2000

Als je in of in de omgeving van een Natura 2000-gebied wilt slopen en bouwen, dan is een voortoets of passende beoordeling Natura 2000 noodzakelijk. Daarin wordt vastgesteld of er door de werkzaamheden als gevolg van onder andere geluid, licht en trillingen negatieve effecten optreden op de natuur in de Natura 2000-gebieden.
Eerder moest ook rekening worden gehouden met stikstofemissie door de sloop- en bouwwerkzaamheden. Vanaf 1 juli 2021 geldt hiervoor echter een vrijstelling. Die is vastgelegd in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (dit is de uitvoering van de gelijknamige wet). Beide gelden vanaf 1 juli 2021.

De bouwvrijstelling geldt niet voor wat wordt gebouwd of aangelegd. De stikstofuitstoot van het gebruik (bijvoorbeeld verkeer over een aangelegde weg) kan wél effect hebben op Natura 2000-gebied. En dan is mogelijk wel een vergunning nodig. Dat hangt af van de uitkomst van de Aerius-calculatie. Wij volgen de ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek op de voet en helpen je hier graag bij.

natura2000 nh

Open de kaart om op uw locatie in te zoomen

Monitoring vogelsoorten

Er zijn in de Noordkop nogal wat factoren die invloed kunnen hebben op de vogelstand. Windmolens, uitbreiding van toerisme en recreatie, en ruimtelijke ontwikkelingen kunnen de verschillende populaties behoorlijk beïnvloeden. Als je echt wilt weten hoe bepaalde vogelsoorten er voor staan, is monitoring noodzakelijk. Met bijvoorbeeld vogeltellingen, (langjarige) monitoring van broedsucces en broedvogelinventarisaties wordt waardevolle informatie verzameld die kan bijdragen aan een betere bescherming van bedreigde soorten. Noordkop Groen heeft ruime ervaring met het monitoren van vogels.

Zo werden wij al ingezet voor grootschalige monitoring van weidevogels op Texel, werken wij al meer dan 20 jaar mee aan de monitoring van het broedsucces van scholeksters in het Waddengebied en deden we monitoring van eiders en ruiende bergeenden, door tellingen vanuit de lucht.

Advisering en uitvoering mitigerende maatregelen

Het kan zijn dat voor het verkrijgen van een ontheffing van de Wet natuurbescherming mitigerende of compenserende maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld als het bouwplan niet kan worden aangepast, maar er wel sprake is van strijdigheid met de wet. Deze maatregelen moeten bekend zijn bij het indienen van de ontheffingsaanvraag. Een mitigerende maatregel voorkomt of beperkt negatieve invloeden op de beschermde soorten. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het verplaatsen van noordse woelmuizen naar een andere geschikte locatie, een poel aanleggen voor de rugstreeppad of het ophangen van een vleermuizenkast. Wij geven je graag advies en helpen je met het uitvoeren van de noodzakelijk maatregelen.

Opstellen ecologisch werkprotocol

Hoe kun je tijdens werkzaamheden rekening houden met de natuurwaarden? Dat wordt vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. Als uit een quickscan of natuurtoets blijkt dat de aanwezige beschermde soorten (meer) bescherming nodig hebben, kan het zijn dat de manier van werken moet worden aangepast. In een op maat gemaakt ecologisch werkprotocol beschrijven wij op welke manier het werk kan plaatsvinden, zonder conflicten met de Wet natuurbescherming. Je kunt denken aan maatregelen zoals het veranderen van de werkmethode of werkvolgorde, de periode waarin wordt gewerkt, het verplaatsen van soorten of het afschermen van de werklocatie. Noordkop Groen maakt regelmatig werkprotocollen voor opdrachtgevers.

Ecologische begeleiding tijdens uitvoering project

Noordkop Groen maakt voor elke planlocatie waar dit wenselijk of noodzakelijk is een ecologisch werkprotocol. Daarin staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om zo min mogelijk schade of overlast te veroorzaken voor de voorkomende beschermde soorten. Wij kunnen ook de praktische ecologische begeleiding regelen, zodat je er zeker van bent dat de maatregelen goed en zorgvuldig worden uitgevoerd, conform het ecologisch werkprotocol. Onze eco-experts gaan pragmatisch te werk en denken, binnen de wettelijke kaders, graag mee in oplossingen.

Vervolgonderzoek diverse soortgroepen

Regelmatig is er na een quickscan vervolgonderzoek nodig, omdat er nog onduidelijkheden zijn over welke soorten er precies aanwezig zijn op de planlocatie en in welke aantallen. Bijvoorbeeld omdat volgens de geraadpleegde bronnen er verborgen levende vleermuizen in de omgeving voorkomen, maar het niet duidelijk is of die zich ook echt op de planlocatie bevinden.

Een ontheffing wordt echt niet eerder verleend dan dat daar 100 procent duidelijkheid over is. Dan is vervolgonderzoek noodzakelijk. Dat doen we voor diverse soortgroepen, zoals vleermuizen, noordse woelmuizen, zandhagedissen en rugstreeppadden, maar ook voor diverse vogelsoorten en planten. Voor de inventarisaties hanteren wij het vleermuisprotocol 2021 en andere soortinventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus.

Aerius calculatie (voormalige PAS-berekening)

Sinds eind mei 2019, na een uitspraak van de Raad van State, mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer worden gebruikt. Dit houdt in dat eventuele effecten op Natura 2000-gebieden als gevolgd van stikstofuitstoot niet zomaar zijn uit te sluiten.

De hoeveelheid stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt berekend met het (voorgeschreven) programma Aerius Calculator. Afhankelijk van de eventuele toename van stikstofdepositie heb je een vergunning nodig van de Wet natuurbescherming ten aanzien van Natura 2000-gebieden.

Daarvoor moet een voortoets of passende beoordeling stikstofdepositie worden overlegd. Sinds 1 juli 2021 is deze echter niet meer nodig voor bouw-, aanleg- en sloopwerkzaamheden. Hiervoor geldt vanaf die datum een vrijstelling, vastgelegd in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering. Dit besluit is de uitwerking van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.
Deze bouwvrijstelling geldt echter niet voor de gebruiksfase van wat wordt gebouwd of aangelegd. Voorbeeld: als er een weg wordt aangelegd, kan voor het verkeer op die weg nog steeds een vergunning nodig zijn.
Wil je hier meer over weten? Bel of mail ons gerust. We nemen je dit graag uit handen.

 

Image
Image

Vestiging Den Helder:
Van Galenstraat 131 (kantoor)
1782 EZ Den Helder

Vestiging Texel:
Spinbaan 12C (opslag)
1791 MC Den Burg