Van quickscan tot uitvoerige flora- & faunarapportage

Reconstructie Nieuwlanderweg

Noordkop Groen heeft voorafgaand aan de reconstructie van het wegtraject Den Burg – rotonde Ruigendijk onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Bij de ingrijpende reconstructie werd de fundering vervangen en nieuwe asfaltlagen aangebracht. Op verschillende punten werd het bestaande traject aangepast voor een betere verkeersveiligheid. Op basis van bronnenonderzoek bestond het vermoeden dat het tracé in het leefgebied zou kunnen liggen van de noordse woelmuis en de rugstreeppad.  

Uit aanvullend veld onderzoek bleek de rugstreeppad niet in het gebied voor te komen, maar de noordse woelmuis wél. Omdat deze soort van nattigheid houdt, zijn ze meestal te vinden in het talud van sloten. De verwachting was dat we de meeste exemplaren zouden aantreffen aan de oostkant van de Nieuwlanderweg, grenzend aan het natte natuurgebied Waalenburg. Tot onze verbazing werden de meeste vondsten gedaan aan de  westkant. Ook bleek uit ons onderzoek dat de soort over een veel langer stuk voorkwam dan was verwacht. De aanwezigheid is vastgesteld door E-dna analyse van gevonden uitwerpselen. Hiermee kan onomstotelijk de aanwezigheid worden vastgesteld.

We hebben mitigerende maatregelen voorgesteld, waaronder het vergraven en verleggen van het sloottalud op enkele plaatsen. Verder werd een kolk aangelegd met een verhoging erin, zodat de woelmuizen erin kunnen overwinteren. De belangrijkste mitigerende maatregel was het niet opschonen van die slootkanten waar de aanwezigheid van de noordse woelmuis was vastgesteld.

Aan de Nieuwlanderweg, die het grootste deel van het traject beslaat, ligt weidevogelreservaat Waalenburg. Om overlast in het broedseizoen te voorkomen, zijn de werkzaamheden op ons advies gestart aan de noordkant, zodat er weinig tot geen verstoring zou plaatsvinden in de lente. 

Noordkop Groen werd ook ingezet voor de ecologische begeleiding van de werkzaamheden en aanpassingen. Ook zijn wij betrokken bij het vooronderzoek voor de reconstructie van de Postweg, de volgende fase van dit omvangrijke project dat de volledige reconstructie van het traject Den Burg – De Cocksdorp omvat.

Image

Vestiging Den Helder:
Van Galenstraat 131 (kantoor)
1782 EZ Den Helder

Vestiging Texel:
Spinbaan 12C (opslag)
1791 MC Den Burg