Van quickscan tot uitvoerige flora- & faunarapportage

Aanleg fietspad Zanddijk

In opdracht van de gemeente Texel heeft Noordkop Groen een passende beoordeling en aanvullend flora- en faunaonderzoek uitgevoerd bij de Zanddijk op Texel. Hier wilde de gemeente het fietspad onder de duinen richting De Cocksdorp opknappen en verbreden. Voor de aanleg is een ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming, omdat het tracé door Natura 2000-gebied loopt. 

In het noordelijk en zuidelijk deel is het duingebied gekwalificeerd als beschermde habitat. Dit betreft voornamelijk het habitattype grijze duinen. Aan de zuidzijde loopt het tracé door het leefgebied van de rugstreeppad. De verbreding van het fietspad tot 3,5 meter zou leiden tot verlies van beschermd habitat en mogelijke overwinteringsplaatsen van de rugstreeppad. Wij hebben ter plaatse onderzoek gedaan en o.m. mitigerende maatregelen geadviseerd en uitgevoerd. 

Om te voorkomen dat rugstreeppadden in de bermen van het fietspad, waar de werkzaamheden zouden plaatsvinden, een overwinterplek zouden zoeken, is over een lengte van 750 meter het duin afgedekt met gaas. Daardoor werden de padden gedwongen een andere, veilige plek te zoeken. Die zijn er volop in het gebied rondom het fietspad. Verder heeft er ecologische begeleiding plaatsgevonden tijdens de aanleg. Wij hebben er onder meer voor gezorgd dat er zo min mogelijk schade aan het duin veroorzaakt werd, en dat het nieuwe betonpad geen tijdelijke barrière werd voor de rugstreeppadden door de opstaande randen ervan. 

Gezien de kwetsbaarheid van het gebied heeft Noordkop Groen constructief meegedacht in mogelijkheden om de ingeleverde stroken duingebied te kunnen compenseren. Dat heeft er o.m. toe geleid dat op delen van het traject de verbreding geen 3,5 maar 3 meter is geworden. Daarnaast heeft er mitigatie en transplantatie van habitat plaatsgevonden, door een stukje fietspad terug te geven aan de natuur.

Image

Vestiging Den Helder:
Van Galenstraat 131 (kantoor)
1782 EZ Den Helder

Vestiging Texel:
Spinbaan 12C (opslag)
1791 MC Den Burg